Meghívó éves közgyűlésre

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 19. 3. em. 11A. ajtó) tagjait az Alapszabály X. 5. pontjának megfelelően az egyesület éves közgyűlésére.

A közgyűlés személyes jelenléttel zajlik, helyszíne:
Artisjus Egyesület 230-as tárgyalóterme (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.)

Időpontja:
2022.05.24. 13:00

 

Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban határozatképtelen, akkor az Alapszabály X. 5. pontjának megfelelően 2022.05.24 13:15 perckor  a közgyűlést ismét összehívjuk azzal, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Kérjük, hogy részvételi szándékát mielőbb jelezze a szerzok@szerzokegyesulete.hu e-mail-címre küldött elektronikus levél útján a neve és lakcíme megküldésével.

Amennyiben meghatalmazottja útján jár el, kérjük, hogy meghatalmazottja az eredeti, aláírt, és két tanú által jegyzett meghatalmazást szíveskedjen magával hozni.

Kérjük, hogy a közgyűlési meghívó átvételétől számított 3 napon belül jelezze, ha a napirend kiegészítését kéri. Jelen meghívót az egyesület honlapján is nyilvánosságra hozzuk.

Elnökségi tagi vagy felügyelőbizottsági tagi pozícióra történő jelölését kérjük, hogy küldje meg a fenti e-mail-címre. Jelölést a közgyűlés helyszínén is le tud adni.

A közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokról a meghívó végén részletes tájékoztatást olvashat.
 
 

Napirendi pontok

1. Az előző éves beszámoló és az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének ismertetése, az éves beszámoló elfogadása

2. Éves költségvetés bemutatása és elfogadása 2022. évre

3. Az elnökség tisztújítása: a 10 elnökségi tag megválasztása az Alapszabály X. 13-14. pontja szerint

4. A felügyelő bizottság tisztújítása: a 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása az Alapszabály XI. pontja szerint

5. Az Egyesület Alapszabályának módosítása arra vonatkozóan, hogy az Alapszabály a továbbiakban nem tartalmazza az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok elnevezését, megválasztásuk a Ptk. szerint történik.

6. Egyéb kérdés (a kérdésekben döntés nem lehetséges) 

A közgyűlésen egyesületi tag vehet részt és szavazhat. A közgyűlésen résztvevők személyazonosságát a személyazonosító okmány útján ellenőrizzük, valamint a meghatalmazásokat ellenőrizzük.

Megjelenésére feltétlen számítunk!

Kelt: Budapesten, 2022. május 9. napon

Üdvözlettel:
Bíró Zsolt
elnök

 

Tájékoztatás az Alapszabály alapján

VII. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

X. 3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

X. 5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot követően legfeljebb tizenöt napon belüli időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

X. 7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

X. 10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

X. 11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

X. 13. Az elnökség az egyesület 10 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra.